Собрание на акционери

Врз основа на член 37 од Статутот на Друштво за земјоделско-сточарско производство, преработка и промет на големо и мало СКОВИН АД Скопје, а во врска со член 383, 384, 387 и 388-а од Законот за трговските друштва, Одборот на директори

 О  Б  Ј  А  В  У  В  А

ЈАВЕН

  П  О  В  И  К

 до акционерите за учество на Собрание

на СКОВИН АД Скопје

Собранието ќе се одржи на ден 22.05.2018 година(вторник)со почеток во 11,00 часот во просториите во седиштето на Друштвото на ул.15-ти Корпус бр.3 во Скопје

 

За работата на седницата на Собранието се предлага следниот:

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д

 

I    Процедурален дел

-          Избор на претседавач со Собранието ;

-          Записничар (во согласност со член 383 став 3 од ЗТД записникот го води нотар);

-          Избор на бројач на гласови;

 

II    Работен дел

  1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи ревидирани со Мислење на овластен ревизор и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2017 година, со предлог-одлуки.

            Годишна сметка за 2017 година

            ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2017година

            Финансиски извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење за 2017

           ПРЕДЛОГ-Одлука за одобрување на финансиските извештаи

           Годишен извештај за работењето на Сковин во 2017 год

           ПРЕДЛОГ-Одлука за одобрување на годишниот извештај за работењето на Друштвото

  1. Донесување одлука за распоредување на добивката за деловната 2017 година, со предлог-одлука.

           ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА ЗА 2017 ГОДИНА

  1. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори  за резултатите од  контролата над управувањето  со  Друштвото за 2017 година, со предлог-одлука

           Извештај од неизвршни членови на одбор на директори

           ПРЕДЛОГ-Одлука за одобрување на извештајот од неизвршните членови за резултатите од контролата над  управувањето со Друштвото

  1. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија, со предлог одлука.

            Годишен извештај за работењето на служба за внатрешна ревизија

            Предлог-одлука за одобрување на Годишниот извештај на службата за внатрешна ревизија

  1. Расправа и одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за начинот на водењето на  друштвото за  2017 година, со предлог-одлука.

           ПРЕДЛOГ-Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори

  1. Донесување одлука за избор на членови на Одборот на директори на Сковин АД Скопје, со предлог одлука.

           Предлог-Одлука за избор на членови во ОД

  1. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за деловната 2018 година, со предлог-одлука.

            ПРЕДЛОГ-Одлука за назначување на овластен ревизор за 2018 година

 

Вкупниот број акции во СКОВИН АД Скопје и вкупниот број гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик се 1096954.

 

            Секој акционер кој има намера да учествува на свиканото Собрание е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собрание) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Пријавите да се доставуваат до СКОВИН АД Скопје, на ул.15-ти Корпус бр.3 во Скопје.

Секој акционер може да овласти со полномошно (физичко или правно лице) свој полномошник на Собранието на Друштвото, со давање полномошно во писмена форма (без обврска да го завери полномошното на нотар).  Акционерот треба веднаш, по писмен пат, да го информира Друштвото,  за назначување на свој полномошник на Собранието, преку архивата на Друштвото. Акционерот кој нема да го извести Друштвото за дадено полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното. Полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејки сметка за интересите на акционерот кој му го дал полномошното, освен во случај ако полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање.

За полномошник на Собрание можат да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници, за секоја предложена одлука за гласање по точките од дневниот ред на седницата на Собранието за која им важи полномошното.

Обрасците за гласање преку полномошник се достапни за преземање од веб-страницата на друштвото www.skovin.com.mk  

 

            Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на Дневниот ред, согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва.

            Гласањето на точките од Дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговските друштва.

            Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас, можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување на нови точки ако истовремено приложат и образложение за предложената точка, како и да предложат усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред, а сето тоа во рок од 8 дена од денот на објавувањето на овој повик, до Одборот на директори, по писмен пат.

            Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките на дневниот ред на седницата на Собранието на Друштвото. Одговор на поставените прашања се дава на самата седница или преку веб-страницата на Друштвото.

 

Материјалите и документите подготвени за Собранието, како и дополнителните информации согласно Законот за трговските друштва им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во седиштето на Друштвото и на официјалната веб-страница на Друштвото www.skovin.com.mk.

 

 

Скопје 18.04.2018 год.

Бр. 02-336/5

СКОВИН АД Скопје

Одбор на директори

                                                                                                                                                                                                                         

 

Собранието одлучува само за прашањата категорично определени со Законот за трговските друштва и со Статутот на СКОВИН АД Скопје, а особено за:

 

1.Измена на Статутот;

2.Одобрување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година и одлучува за распределбата на добивката;

3.Избор и отповикување на членовите на одборот на директори;

4.Одобрување на работата и водењето на работењето со Друштвото на членовите на одборот на директори;

5.Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи;

6.Преобразба на Друштвото во друга форма на друштво, како и на статусни промени на Друштвото;

7.Престанување на Друштвото.

 

Собранието не може да одлучува за прашања поврзани со областа на управувањето, односно со областа на водењето на работењето на Друштвото коишто се надлежност на органите на управување, освен ако тоа не е поинаку определено со Законот за трговските друштва.

 

 -СОБРАНИЕ НА АКИОНЕРИ 14.03.2013

(ZIP FILE)